Privacyverklaring

 

1.     Algemeen

-        Alta Musica hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

-        Deze privacyverklaring geeft helder en transparante informatie over hoe Alta Musica met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Alta Musica gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Alta Musica houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR

-        Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

o   Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

o   De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn m de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

o   Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

o   De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

o   Er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

o   Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten over, van, voor uw persoonsgegevens en dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

-        Alta Musica is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

§  Naam: Alta Musica

§  Adres: Lodewijk de Konincklaan 369, 2320 Hoogstraten

§  Email: info@altamusica.be

2.     Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

-        Alta Musica verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

o   Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en opleidingen georganiseerd door of met medewerking van Alta Musica

o   Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen

3.     Welke gegevens worden verwerkt?

-        Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerk:

o   Identificatiegegevens:

§  Leerling: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, email, gender

§  Contactpersoon: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

4.     Wie verwerkt de gegevens?

-        De gegevens worden verwerkt door Alta Musica (Loes Strijbos en Fleur Strijbos) 

 

5.     Verstrekking aan derden

-        De gegevens die u aan Alta Musica verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt als dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermeldde doeleinden.

-        De gegevens die u aan Alta Musica verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is (bv in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek)

-        Persoonsgegevens kunnen enkel gedeeld worden als u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

6.     Minderjarigen

-        Alta Musica verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

7.     Bewaartermijn

-        Alta Musica bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Alta Musica verbindt zich ertoe de gegevens niet langer dan 5 jaar bij te houden.

8.     Beveiliging van de gegevens

-        Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

o   Alle personen die namen Alta Musica kennis kunnen nemen met uw gegevens, zijn verbonden tot geheimhouding ervan.

o   Alta Musica hanteert gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen

o   De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.

9.     Uw rechten over, van, voor uw gegevens

-        U heeft recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Alta Musica heeft ontvangen. Via het hogervermeld adres kan u de organisatie contacteren. 

10.  Klachten

-        Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Alta Musica via het hogervermeld adres.

11.  Wijziging privacyverklaring

-        Alta Musica kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 23 juni 2022.

M